အေ​ထြေ​ထြ

အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံသံရံုး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

၅၄၅-၅၄၇ ကုန္သယ္လမ္း၊ရန္ကုန္(ျမန္မာ)

ဖု္းနံပါတ္မ်ား

:

၀၀၅-၁-၂၂၊ ၃၉၊ ၃၈၈

ဖက္(စ္)နံပါတ္မ်ား

:

၀၀၅-၁-၂၆၊ ၃၈၈

အီမေး(လ္)လိပ္စာ

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

လိပ္စာ

:

၅၄၅-၅၄၇ ကုန္သယ္လမ္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

စာပို႔ေသကၤတအမွတ္-၇၅၁

ရန္ကုန္ျမိဳ႕(ျမန္မာ)

အခ်ိန္ကြာျခားခ်က္

:

+၁ နာရီ(အိႏၵိယစံေတာ္ခ်ိန္)

ရုံးခ်ိန္

:

၀၉၀၀ နာရီ မွ ၁၇ နာရီခဲြ

၁၃၀၀ နာရီမွ ၁၃နာရီ ၃၀ (ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္)

(တနၤလာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔အထိ)

ီဇာေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္

:

၉ နာရီ ခဲြ မှ ၁၁:၀၀ နာရီ

သံရံုးအရာရိွမ်ား

 

သံအမတ္ၾကီး

   

 

မစၥတာ စ္ခရမ္ မစ္ဆရီ

ဒုသံအမတ္

:

မစၥတာ ဘီ ရွာမ္

သံမွဴးၾကီး(ေကာင္စစ္)

မစၥတာ အပ္ခ်္ေက ေဂ်းန္

ပထမ အတြင္း၀န္(စီးပြားေရး)

:

မစ္ ေရႊသာ ဆင္း

ပထမ အတြင္း၀န္(ဖြ႔႔႔ံျဖိဳး-ပူးေပါင္း)

ေဒါက္တာ မူသူကုမာရာဆာမီ ဘီ

စစ္သံမူး

:

ဗို္မူးၾကီး    နဝီန္ ာဂ်န္

 

ေရတပ္သံမူး

:

ဗိုကီး အက္မ္ အက္စ္ ခူရာနား        

ဒုတိယ အတြ္း

္ တာဒူ မာမူ

ဒုတိယ အတြင္း္(ပညာရး)

:

မစတာ တာပတ္စ္ ကူမာရ္ ဂူပ္တာ           

 

သံအမတ္ၾကီး

 


ကို
္ေရးအရာရိွ

 

 

မစၥတာ အက္စ္ မားေဒးဆြ(အ္)ရန္ 

သံအရာရိွ(စီးမံ)

 

မစၥတာ  ပီ ေက မူမ္ဒါး

       

ပထမအတြင္း၀န္၏ကိုယ္ေရး အရာရိွ

 

မစ္ အႏူ ရာ၀က္

 သံအရာရိွ(စီးပြားေရး)  


 

မစၥတာ ေဂ်ာ္ဒီပ္ မိုန္တို

သံမူးၾကီး(ေကာင္စစ္)
ကို
္ေရးအရာရိ

မစၥတာ ရာ ေက ဒီေဒီ

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး၊မႏၱေလးျမိဳ႕။

ဖု္းနံပါတ္မ်ား

:

၀၀၅-၂-၈၅၊ ၈

ဖကစ္

:

၀၀၅-၂-၈

အီမေးလ္လိပ္စာ

:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

လိပ္စာ

တာ-၁/၂၅၊ ၆၅လမ္း၊ ငု၀ါလမ္းေဒါင္႔

ိိခ်မ္းျမသာစည္ ျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕သစ္-၁။

မႏေလး၊ျမန္မာ။

အခ်ိန္ကြာျခားခ်က္

:

၁ နာရီ (အိႏၵိယ စံေတာ္ခ်ိန္)

ရုံးခ်ိန္

:

၀ နာရီ မှ ၁၀ နာရီ ခဲ

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး၊မႏၱေလးျမိဳ႕ေန သံအရာရိွမ်ား

                  

ကာ္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ၾကီး

:

မစၥတာ နံဒါ ကူမာရ္

 

အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး၊ စစ္ေတြျမိဳ႕။

ဖု္းနံပါတ္

:

၀၀-၉၅-၄-၃၂၂၉၁၉၊ ၀၀၉၅၉၂၅၀၉၅၄၅၅၆

     

အီေမးလ္လိပ္စာ

:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

လိပ္စာ

:

ဂ်ာေနခေမာ္အေနာက္ ဘေလာက္(၉)၊အမွတ္(၄) ျမင္ျပိဳင္လမ္း၊ ပဲြေတာ္သာ ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕၊ရခုိုင္ျပည္နယ္။

အခ်ိန္ကြားျခားျခက္

:

၁ နာရီ (အိႏိၵယ စံေတာ္ခ်ိန္)

ရုံးခ်ိန္

:

၀ နာရီ မွ ၁၀ နာရီ ခဲ

အိႏိယသနိုင္ငံေကာင္စစ္၀န္ရံုး၊စစ္ေတြျမိဳ႕ေန သံအရာရိမ်ား

ကာ္စစ္၀န္ခ်ဳပ္

:

ေဒါက္တာ ကူမာရ္ ပရ၀င္

Admissions to Nalanda University for Academic Session 2017-2018

Nalanda Admission banner
reinvestlogo
steel web baners

 

         

brics-logo
 
logo1