သိခြင့္ရွိေသာအာဏာပိုင္

သတင္း/တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား သိရိွခြင့္ရိွေသာ အာဏာပိုင္

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပညပေရာက္အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတို႔ သည့္ သတင္း/တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား သိရိွခြင့္ရိွေသာ အာဏာပိုင္ အက္ဥပေဒ၂၀၀၅ကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ သတင္း/တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား သိရိွခြင့္ရိွေသာ အာဏာပိုင္အက္ဥပေဒ တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပက္သက္ ၍ စာပို႔လိုပါက ေအာက္ပါသံရံုးအရာရိွမ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္သည္။


သိရိွခြင့္အာဏာပိုင္

:

 မစၥတာ ဘီ ရွာမ္

ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

:

၀၀၅၅-၁-၂၅၄၁၁၀

ဖတ္စ္ နံပါတ္

:

၀၀၉၅-၁-၂၅၄၀၈၆

အီးေမးလ္

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ျပန္ၾကားေရးအရာရိွ

:

မစၥ္ ေရႊသာ ဆင္း 

ဖုန္းနံပါတ္

:

၀၀၉၅-၁-၂၅၁၈၉၇

ဖတ္စ္ နံပါတ္

:

၀၀၉၅-၁-၂၅၄၀၈၆

အီးေမးလ္

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

အက္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးသိလိုပါက Right to Information လင္႔ခ္ကိုဖြင့္ရန္

brics-logo
 
logo1