အေထြေထြလုိအပ္ခ်က္မ်ား(ဗီဇာ)၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမဟုတ္ပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး (၇၂)နာရီ သို႕မဟုတ္(၃)ရက္အတြင္း(ရံုးပိတ္ရက္ ႏွင့္ အျခားအဆင္မေျပမွဳ မ်ား မပါ၀င္လွ်င္) ေလွ်ာက္ထားသူရဲ့ႏိုင္ငံရိွ အိႏိၵယသံရံုးမွ ကန့္ကြက္ရန္မရိွေၾကာင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ဗီဇာထုတ္ေပးပါသည္။ဗီဇာ ေဖာ္မ္တြင္ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိ၀င္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွထြက္ခြာမည့္ျမိဳ႕၏ အမည္မ်ားကိုမုန္ကန္စြာေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။


၂။ ျမန္မာသံတမန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိစၥ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕
ေရာက္ရိွသည့္ေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀) မေက်ာ္လြန္ပါက ဗီဇာလိုအပ္ ခ်က္ကင္းလြက္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

၃။ ေက်ာင္းသား၊ သုေတသန၊ ေဆးကုသခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရိွျပီး (၁၄)ရက္အတြင္း နီးစပ္ရာေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပံုတင္ရံုး(အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္ အို)မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံရိွ အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္အို ရံုးမ်ား စာရင္းကို ေဒါင္လုဒ္လုပ္ရန္- အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္အို ရံုးမ်ား

၄။ ဗီဇာခြင့္ျပဳခ်က္ရက္ေပါင္း(၁၈၀)ရရိွထားသူမ်ားသည္ နီစပ္ရာ အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္ အို ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀) ဒါဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ ေန့ထုတ္ျပန္ခ်က္ (RBI Notification No ၁၆) အရ အိႏၵိယႏိုင္ငံေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရူပီးနဲ့ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

၅။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရဆက္သြယ္ေရးဌာန၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ သူရယျဂိဳလ္တုဖုန္းသံုးစဲြျခင္းကို တားျမစ္ထားျပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ သံုးစဲြျခင္းအား အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေၾကးနန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈၅ အပိုဒ္ ၄ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ခ်ဳိးေဖာက္သူကို အျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္းခံရမည္။ ပစၥည္းကိုလည္း အိႏၵိယအစိုးရ ဆက္သြယ္ေရးဌာန(ဒီ အို တီ)မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးသည့္အထိ သိမ္းဆည္းထာမွာျဖစ္ပါသည္။

၆။ ဗီဇာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္စံုစမ္းေမးျမန္းမွုမ်ားကို လက္ေထာက္ေကာင္စစ္အရာရိွထံမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း-(၉၅၁)၃၉၁၂၁၉
ဖတ္စ္-(၉၅၁)၂၅၀၁၆၄
အီးေမးလ္
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

brics-logo
 
logo1